A védett terület madárvilága

(Írta és összeállította: Fitala Csaba)

Mivel a terület növénytakarójának jelentős részét nem őshonos fafajok állományai (főleg akác), ill. ezek őshonos fafajokkal alkotott elegyes állományai, valamint szőlő- és gyümölcsös ültetvények alkotják, természetvédelmi szempontból értékes madárközösségek, védett, fokozottan védett és Közösségi jelentőségű fajok, elsősorban említett állományokkal határolt vagy „zárványként” közrefogott, sok esetben kis területű, természetes vagy természeteshez közelálló élőhelyeken, élőhely fragmentumokban maradtak meg. Ez nem jelenti azt, hogy néhány, szélesebb ökológiai tűrésű, jó alkalmazkodó képességű madárfaj egyedei ne fordulnának elő költő-, átvonuló- vagy telelő fajként a homogén akác foltokban, vagy akár a szőlőültetvényeken is, fészkelő-, táplálkozó-, pihenő- vagy éjszakázó helyet találva. Az eddigi – korántsem teljes – adatok alapján, összességében meglehetősen gazdag és sajátos összetételű madárfauna található e területeken. Mindez az élőhelyek sokféleségének köszönhető, hiszen a völgytalpi vizes élőhelyektől a különböző tölgyes társulásokon át a nyílt szilikát gyepekig számos élőhely típus fordul elő aránylag kis területen (az Á-NÉR 2011 alapján 21 típus különíthető el). Az eddigi adatok alapján 93 madárfaj fordul elő a területen, ebből biztosan költ 57 faj. Az előforduló fajok közül 9 fokozottan védett, ebből 7 faj egyben Közösségi jelentőségű is. A védett fajok száma 76, ebből 9 faj egyben „Közösségi jelentőségű” (továbbiakban: Köz. jelentőségű) is. A fajok egyedeinek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke (továbbiakban: TÉ), minden védett faj esetében fel van tüntetve. A terület madárvilágának áttekintése a jelenleg (2016) érvényes rendszertani sorrend szerint történik.

 

A védett területen, az eddigi adatok alapján kimutatott fajok ismertetése

Tőkés réce – Az egyetlen fészkelő récefaj, a Mész-hegy és Nyerges-tető között 1-2 párban költ az Ostoros-patak egyik mellék vízfolyásának kiszélesedő, mocsaras árterén.

Fácán – A nyílt, magasfüvű gyepterületek, száraz magaskórósok, cserjés erdőszegélyek  elterjedt költőfaja.

Fekete gólya – Költéséről nincs adat, a terület határain kívül, a Bükkben és Bükkalján fészkelő madarak keresik fel alkalmilag, táplálkozás céljából a Mész-hegy és Nyerges-tető közötti vizes élőhelyet. Fok. védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ : 500 000 Ft.

Darázsölyv – Egyes években egy pár fészkel a Mész-hegy mészkerülő tölgyesében. A pár fiókáit főleg darazsak fiasításával, (lárvákkal, bábokkal) eteti, melyeket lépestül szállít a fészkéhez. Fok. védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 100 000 Ft.

Barna kánya – Jelenleg nem költ a sem a Déli-Bükkben, sem a Bükkalján. Az 1980-as 90-es években az Eger közelében fészkelő pár táplálkozó területébe beletartozott mindkét hegy és környéke. Fok. védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 500 000 Ft.

Kígyászölyv – Költése a területen jelenleg nem ismeretes. A Bükk-vidéken fészkelő párokhoz tartozó egyedek időnként megfigyelhetők az itteni gyepterületek felett, amint főleg hüllőkre (gyíkokra, kígyókra) vadásznak. Fok. védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 1 000 000 Ft.

Barna rétihéja – Nem fészkel. Átrepülő, ritkábban táplálék után járó egyedei jelennek meg időnként. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 50 000 Ft.

Kékes rétihéja – Ősztől tavaszig alkalmilag mutatkoznak átrepülő vagy vadászó egyedek. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 50 000 Ft.

Héja – A területen nincs költéséről tudomásunk. A terület határain kívül fészkelők mutatkoznak időnként, amint pl. télen fenyőrigóra vadásznak. Költési időben gyakran Eger irányából érkezve repülnek át galamb vagy gerle zsákmányukkal. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Karvaly – E fészkelését tekintve fenyvesekhez ill. fenyőfához (elsősorban luchoz) kötődő ragadozó költéséről nincs tudomásunk a területen. Lehetséges, hogy a Sík-hegy alatti fenyvesekben költ, ahonnan zsákmányszerzés céljából érkeznek Mész-hegy és Nyerges-tető környékére öreg madarak. Egész évben megfigyelhetők, ősztől tavaszig – az itt telelő északiaknak köszönhetően – nagyobb számban mutatkoznak. Védett. TÉ:50 000 Ft.

Karvaly (Fotó: Fitala Csaba)

Egerészölyv – Két pár rendszeresen költ a területen. Az egyik pár Mész-hegy tölgyesében, a másik Nyerges-tető erdeiben. Változatos táplálékukat főleg a nyíltabb területeken keresik. Egész évben látható, gyakori ragadozó. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Egerészölyv (Fotó: Fitala Csaba)

Gatyás ölyv – Téli vendég. Időnként feltűnnek átrepülő vagy vadászó egyedek. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Békászó sas – Nem fészkel. A Bükk-vidéken költő párokhoz tartozó egyedek ritkán megfigyelhetők a terület felett. Fok. védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 1 000 000 Ft.

Parlagi sas – Nem költ a területen. A Dél-Bükkben fészkelő egyetlen pár táplálkozó területének részét képezi a Mész-hegy és Nyerges-tető környéke. Fok. védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 1 000 000 Ft.

Vörös vércse – Jelenleg nem költ. A szomszédos területekről érkeznek néha gyepterületeinkre táplálékszerzés céljából. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Vörös vércse (Fotó: Fitala Csaba)

Kis sólyom – Ritka téli vendég a területen. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 50 000 Ft.

Kabasólyom – 2015-ben egy pár költött Nyerges-tetőn, dolmányos varjú fészekben. Tavasztól őszig időnként megfigyelhető a terület légterében, amint fecskékre és szitakötőkre vadászik. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Vándorsólyom – Nem fészkel, de a Bükk-hegységben fészkelők közül olykor megfigyelhetők, költési időben, pl. seregélyre vadászó példányok. Fok. védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 500 000 Ft. Az 1990-es évekig, az azóta a Bükk-hegységben már nem fészkelő rokona, a kerecsensólyom is előfordult a területen.

Bíbic – Nem fészkel a területen, de kora tavasszal, egyes években nagy csapatokban vonul át.Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Erdei szalonka – Ősszel és kora tavasszal átvonul a területen, költési időszakából nincs adata.

Kék galamb – Biztos költési adata nincs, de különösen nyár végén megfigyelhetők néhány példányból álló kisebb csapatok. Az egyetlen odúban költő galambfajunk. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Örvös galamb – Erdős, ligetes területeken néhány párban fészkel. Nyár közepétől csapatosan mutatkozik.Télre elvonul.

Vadgerle – A bokros-ligetes területeken, cserjés erdőszegélyekben több helyen költ. Nyár közepétől kisebb csapatai is megfigyelhetők. Vonuló. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Vadgerle (Fotó: Fitala Csaba)

Kakukk – A terület fészkelő faunájához tartozik. Az apró énekes madarakban gazdag bokrosok, ligetes erdőszélek környékén gyakran mutatkozik. A fiókáit felnevelő gazdamadarak kilétére vonatkozó megfigyelések még hiányoznak a területről. Vonuló. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Füleskuvik – A Nyerges-hegy és a Mész-hegy alacsonyabb régióiban kihelyezett mesterséges fészekodvakban évente 1-2 pár költ. A gyep-fragmentumok ligetes facsoportjaiban, néhol szőlő ültetvényeket szegélyező erdőszéleken felszerelt odvakat rendszerint csak a seregélyek kirepülése után foglalja el. Főként rovarevő. Vonuló. Fok. védett.TÉ:100 000 Ft.

Füleskuvik (Fotó: Fitala Csaba)

Macskabagoly – Szaporodási időszakára eső hangadásai alapján 1 pár föltétlenül költ a Mész-hegy erdős, nyugati részén. Bár jellemzően odú- és üregköltő faj, néha a gallyfészket is elfoglalja. Állandó. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Erdei fülesbagoly – Ugyancsak akusztikus észlelés alapján 1 párban költ Nyerges-tető északi lábánál lévő bokrosban, valószínűleg szarkafészekben. Táplálkozni a nyíltabb mezőgazdasági területekre jár ki. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Erdei fülesbagoly (Fotó: Fitala Csaba)

Lappantyú – Mindössze egy (hang)észlelése van a területről (Mész-hegy), ami alapján valószínűleg fészkelőnek tekinthető. A felnyíló vagy tisztásokkal tarkított tölgyesekben fészkel, ahonnan alkonyattól kezdve jár ki a környező gyep- és vágásterületekre, főleg éjjeli lepkékből álló tápláléknak megszerzése céljából. Vonuló. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 50 000 Ft.

Sarlósfecske – A területen nem költ, de időnként megjelenik a légtérben, főleg esős időszakok után. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Sarlósfecske (Fotó: Fitala Csaba)

Gyurgyalag – E koloniálisan, a Bükkalján általában tufa falba vájt üregben fészkelő színpompás madárnak nincs telepe (bizonyított költése) – tudomásunk szerint – sem a Mész-hegyen, sem a Nyerges-tetőn. Ennek ellenére májustól augusztus végéig gyakran szem elé kerülnek, ill. hallhatóak a légkörben, repülő rovarokra (pl. darazsakra) vadászó madarak. E kisebb-nagyobb csapatok a szomszédos területekről érkeznek, ahol költ a faj. Vonuló. Fok. védett. TÉ: 100 000 Ft.

Gyurgyalag (Fotó: Fitala Csaba)

Búbosbanka – Jellegzetes hangadása alapján 1pár fészkelése minden évben feltételezhető a Mész-hegyen, a szőlővel borított keleti oldalon. Itt valószínűleg egy pince szellőző nyílásában, esetleg romos épület falának üregében vagy természetes üregben (odúban) költ. A mesterséges odvakat egyelőre nem foglalják e rovarevő, bizarr megjelenésű madarak. Vonuló. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Búbosbanka (Fotó: Fitala Csaba)

Nyaktekercs – Bár a Harkályalakúak rendjébe tartozik, számos vonatkozásban eltér a „valódi” harkályoktól. Így pl. gyenge csőrével nem képes odút készíteni, így előbbiek felhagyott odvait foglalja el költésre. A zárt erdőket kerüli, de az erdőszéleken, fasorokban több helyen költ, úgy a Nyerges-tetőn, mint a Mész-hegyen. Vonuló. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Nyaktekercs (Fotó: Fitala Csaba)

Zöld küllő – Ligetes erdőszéleken, fasorokban 2-3 párban költ a kérdéses területen.Többnyire  az itteni nyílt gyepterületekre jár táplálékért. Előszeretettel dúlja fel a hangyabolyokat. Állandó.Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Fekete harkály – A legnagyobb európai harkályfaj, varjú nagyságú. Szinte bármilyen fás élőhelyen megtelepszik, ha ott megfelelő – odúkészítésre alkalmas – átmérőjű fát talál. Nyerges-tetőn 1 pár rendszeres költésére lehet következtetni a szaporodási időszakra eső észlelések alapján. Állandó. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 50 000 Ft.

Nagy fakopáncs – A leggyakoribb harkályfaj a területen, mely sokféle erdőtípusban költ, a tölgyesektől a puhafa ligetekig. Elhagyott odvait más odúlakó madárfajok, de denevérek, pelék, rovarok is használják. Állandó. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Nagy fakopáncs (Fotó: Fitala Csaba)

Kis fakopáncs – A legkisebb, mindössze veréb nagyságú harkályfajunk. A nagy fakopáncshoz hasonlóan számos párban fészkel az erdős-ligetes területrészeken, lakott odvát még korhadt akácfában is megtaláltuk. Kisebb törzsátmérőjű, azaz fiatalabb, vagy a termőhelyi adottságok miatt vékonyabb törzsű faállományok is megfelelőek lehetnek számára. Állandó. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Erdei pacsirta – A terület kevéssé ismert, kisszámú, unikális énekesmadár faja. Legfőképpen kellemes énekhangja alapján fedezhető fel jelenléte. A nyílt, élőhely-komplexumokat kedveli, melyeket gyep, extenzíven művelt, füves mezsgyékkel tagolt/határolt szőlő vagy gyümölcsös, foltokban magaskórós növényzet, ill. kevés fa és bokor együttesen alkot. A fészkelők száma a két területi egységben összesen is csak max. 3-4 pár. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 50 000 Ft.

Füsti fecske – Mint fészkelését tekintve építményekhez, (állattartó)épületekhez kötődő fajnak, költése nem ismeretes a területen. A terület légterében tavasztól őszig, időnként feltűnnek többnyire néhány példányból álló, táplálkozó csapatai. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Molnárfecske –  Nagy vonalakban ugyanaz mondható el e fajjal kapcsolatban is mint az előző faj esetében, azzal a különbséggel, hogy az itt megjelenő – feltehetően Egerben fészkelő – molnárfecskék gyakrabban és nagyobb csapatokban mutatkoznak az itteni légtérben. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Erdei pityer – Eddig fészkelőként csak a Nyerges-tetőn lévő erdei vágásterületen mutattuk ki, ahol az éneklő hímek alapján ítélve 1-2 párban költ. Magányos fákkal, bokrokkal tarkított gyepterületeken is előfordulhat a terület más részein. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Barázdabillegető – E meglehetősen jól alkalmazkodó faj költésére lehet következtetni a Mész-hegy keleti oldalán elterülő szőlőültetvényen, ahol valamelyik romos, kőből rakott épület vagy kőrakás zugaiban fészkelhet rendszeresen 1 pár. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Ökörszem – Költésre utaló megfigyelése egyelőre nincs. Cserjésekben, erdőszéleken, vizes élőhelyeken ősszel és tavasszal gyakori átvonuló, de telelő példányok is akadnak. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Erdei szürkebegy – A bokros, gazos területeken ősszel és tavasszal átvonulóként jelenik meg. Kis számban át is telel. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Vörösbegy – A tölgyesek üdébb részein, az Ostoros patak mellék vízfolyásának puhafa ligeteiben, egy-két helyen az akácosok cserjés szegélyében is költ. Ősszel és tavasszal nagy számban vonulnak át. Ilyenkor a ligetes erdőszéleken, a bokros-gazos élőhelyeken mindenhol láthatók. Áttelelő példányok minden évben akadnak. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Fülemüle – A bokros erdőszélek, az üde bokrosok meglehetősen gyakori költőfaja. Májusban, különösen az alkonyati órában az énekművész hímek strófáitól hangos a környék. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Házi rozsdafarkú – Elsősorban építményekhez kötődő faj, de kő- és tufa bányákban is előfordul. A vizsgált területen külterületi épületek tetőszerkezetében és kőrakásokban költ, néhány párban. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Kerti rozsdafarkú – Költésre utaló adata ez idáig nincs, ősszel és tavasszal is csak ritka átvonuló a bokros-ligetes területeken. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Cigány csuk – Az elszórtan bokrokkal tarkított gyepterületeken, helyenként a szőlőültetvények füves szegélyében fészkel, összesen néhány párban. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Hantmadár – Friss telepítésű szőlőültetvényeken, földmunkával bolygatott területeken telepszik meg elsősorban. A Mész-hegy keleti oldalán elterülő szőlőültetvény létesítésének időszakában 1 pár több éven keresztül költött. Vonuló. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Fekete rigó – Gyakori költőfaj mindenféle fás-bokros élőhelyen. Az állomány egy része ősszel elvonul. A kisszámú áttelelő többnyire az öreg hímek közül kerül ki. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Fenyőrigó – Gyakori, olykor tömeges őszi és tavaszi átvonuló. A téli időjárástól függően kisebb-nagyobb áttelelő csapatok is mindig maradnak, melyek a cserjék termésével, a szőlőtőkén maradt szemekkel táplálkoznak. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Fenyőrigó (Fotó: Fitala Csaba)

Énekes rigó – A tölgyesek cserjés részein, bokros erdőszéleken, puhafa ligetekben rendszeres fészkelő. Őszi és tavaszi vonulási időszakában számuk – számuk az északi átvonulók révén – jelentősen növekszik. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Szőlőrigó – Általában kisszámú őszi és tavaszi átvonuló. Kisebb csapatai gyakran a fenyőrigó csapatokba vegyülnek, azokkal együtt táplálkoznak. Néha áttelelők is akadnak. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Léprigó – Legnagyobb termetű rigófajunk. Költéséről egyelőre megbízható adatok nincsenek. Az ősztől tavaszig terjedő időszakban gyakran megfigyelhető egyesével vagy néhányadmagával. Kedvenc tápláléka ekkor a sárga és fehér fagyöngy. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Berki tücsökmadár – Bokros puhafa ligetek, cserjés, üde erdőszegélyek fészkelője néhány párban. Monoton, kabóca vagy tücsök ciripelésre emlékeztető énekét májusban és június első felében hallatja leginkább. Vonuló. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Foltos nádiposzáta – A Mész-hegy és Nyerges-tető között található vizes élőhelyen, az itteni vízfolyás kiszélesedő árterén, a mocsári vegetációban néhány párban fészkel. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Énekes nádiposzáta – Az előbbi fajjal azonos területen költ. Változatos, hangutánzásokkal tarkított éneke május közepétől hallható. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Barátposzáta – A leggyakoribb poszáta faj, mely csaknem az összes fás élőhelyen költ. A hímek hangos, fuvolázó éneke áprilistól nyár közepéig hallható. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Kerti poszáta – Fészkelése nem bizonyított a területen. Átvonuló egyedek augusztusban és szeptember elején, ill. április végén, május elején kerülnek szem elé – többnyire a puhafa ligetekben. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Karvalyposzáta – A területen főleg a szárazabb és magasabb tövises bokrosok fészkelő faja. „Sietős” énekén kívül jellegzetes kereplő hangja is hallható a május-júniusi időszakban. Vonuló. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 50 000 Ft.

Kis poszáta – Az erdőszéli kökény bokrosok és más üde bokrosok fészkelője, a területen sokfelé költ. Jellegzetes éneke a kökény elvirágzása után, hónapokon át hallható. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Mezei poszáta – Jellemzően a száraz bokrosok költőfaja, de egyéb, cserjékkel benőtt területeken is előfordul. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Sisegő füzike – Költésre utaló adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre, bár a faj költése a terület tölgyeseiben fölöttébb valószínű. Jelenleg csak őszi (augusztus) vonulási időszakából van megfigyelése. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Csilpcsalp füzike – Többféle erdei élőhely, ill. bokros erdőszélek gyakori fészkelője ez a füzikefaj, mely nevét, két „szótagból” álló, folyamatosan ismételt, egyszerű énekéről kapta. Ősszel és tavasszal más populációkhoz tartozó egyedek nagy számban vonulnak át. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Fitiszfüzike – Eddig csak őszi és tavaszi vonulási időszakából van megfigyelési adata. Főleg ősszel (szeptember, október első fele) jelentős számban vonul át. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Sárgafejű királyka – Rokonával, a tüzesfejű királykával együtt a legkisebb európai madár, mely fenyvesekben, jellemzően lucosokban fészkel. Költési adata nincs a területről, de őszi-tavaszi átvonulása idején, ill. a téli időszakban is kisebb, lazán összetartó csapatai csaknem minden fás élőhelyen előfordulnak. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Sárgafejű királyka (Fotó: Fitala Csaba)

Szürke légykapó – A cseres-kocsánytalan tölgyesben (Mész-hegy déli része) egy helyen észleltük költésidőben. Lehetséges, hogy további párok költenek romos vagy ép, külterületi épületek üregeiben, tetőszerkezetében. Vonuló. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Örvös légykapó – A terület ritka költőfaja. Eddig csak Nyerges-tető mészkerülő tölgyesében észleltük fészkelőként. „Idegen” átvonulók főleg augusztus folyamán és áprilisban kerülnek szem elé. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 25 000 Ft.

Kormos légykapó – Csak átvonul a területen, ősszel augusztusból, tavasszal április végéről van megfigyelése. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Őszapó – A bokros erdőszélek elterjedt fészkelője. Gömbformájú, zárt fészkét nagyrészt mohából és zuzmóból építi, többnyire alacsonyan, bokrok belsejében. Állandó. A szaporodási időszakot leszámítva csapatosan jár. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Őszapó (Fotó: Fitala Csaba)

Barátcinege – A tölgyesek rendszeres, de kisszámú fészkelője. Csakúgy mint a többi, területen költő cinege faj, elhagyott harkályodvakat foglal el költésre. Állandó, ősszel és télen közös csapatokat alkot más cinegékkel. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Kék cinege – A különböző tölgyes társulások fészkelője. Ősztől tavaszig nyíltabb élőhelyeken, bokrosokban, vizes élőhelyek növényzetében is megjelenik, ill. „vegyes” faji összetételű cinege csapatokkal kóborol. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Széncinege – Mint a leggyakoribb cinege faj, csaknem minden fás élőhelyen költ. Ősztől tavaszig a vegyes cinege csapatok domináns faja. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Csuszka – Az idősebb tölgyesek költőfaja a területen. Fészkelő odvának nyílását sártapasztással a számára megfelelő méretűre szűkíti. Állandó, télen egy-két példány a cinege csapatokhoz csatlakozik. Védett. TÉ:25 000 Ft.

Hegyi fakusz – A két fakuszfaj közül csak ennek a fajnak van előfordulási, egyben költési adata a területről. A tölgyesekben mind Nyerges-hegyen, mind a Mész-hegyen fészkel. Nem kizárt, hogy a további adatgyűjtések során a másik faj, a rövidkarmú fakusz is előkerül. A két faj tollazata nagyon hasonló, elkülönítésük terepen, legbiztosabban énekük alapján lehetséges. Mindkét faj állandó.

Sárgarigó – Rendszeresen fészkel több párban is a területen. A puhafa ligetekben, a tölgyesekben és az akácosokban egyaránt költ. A szőlőültetvények közelségének köszönhetően sok műanyag kötöző anyagot épít be „művészi” fészkébe. Vonuló. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Tövisszúró gébics – A gyepek, erdőszélek bokrosainak fészkelője. „Vártáról”, azaz bokrok tetejéről, vagy száraz faág végén ülve les rovarokból és apró gerincesekből álló zsákmányára, melyek egy részét tövisre tűzi. Vonuló. Védett, egyben Köz. jelentőségű. TÉ: 25 000 Ft.

Tövisszúró gébics (Fotó: Fitala Csaba)

Nagy őrgébics – Téli vendég, mely szeptembertől áprilisig fordul elő a területen. Rokonához hasonlóan, kiemelkedő ponton ülve kémleli főleg apró gerincesekből álló zsákmányát. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Szajkó – Gyakori költőfaj a területen, mely csaknem minden erdőtípusban fészkel. Állandó.

Szajkó (Fotó: Fitala Csaba)

Szarka –  A vizsgált terület nyílt peremvidékén 2-3 pár költ. Fészküket többnyire kökénybokrokban építik. Állandó.

Vetési varjú – Nem fészkel a területen. Leginkább az őszi-téli időszakban vetődnek el kisebb csapatai (jellemzően északról érkező telelők) az itteni szőlőterületekre. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Dolmányos varjú – A vizsgált terület nyíltabb részein, akácosok szélső fáin kb. 3 pár költ évről-évre. Állandó.

Holló – Költése fölöttébb valószínű, de konkrét fészekről ez idáig nincs tudomásunk. Mindenesetre a területen állandóan megfigyelhető, időnként többedmagával is. Állandó. Védett. TÉ: 50 000 Ft.

Seregély – A fás élőhelyeken gyakori fészkelő, ahol elhagyott odvakat foglal el költésre. Társas életmódjából fakadóan többnyire kisebb-nagyobb csapatokban jár. A területen költő seregélyek a szőlőérés idején már általában a Kárpát-medencén kívül tartózkodnak, a szeptembertől látható, olykor többezres csapatok észak-, északkelet-európai populációkhoz tartozó madarak.

Seregély (Fotó: Fitala Csaba)

Mezei veréb – Erdőszegélyek, ligetek odvas fáiban költ. Gyepterületeken, utak mellett csapatosan jár táplálék után. Állandó. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Erdei pinty – A legtöbb erdei élőhelyen fészkel, a leggyakoribb pintyféle. Költési időn kívül csapatokba verődik, ilyenkor főleg a nyíltabb területeken keresi táplálékát. Az itt költő állomány nagyobbik része elvonul. Ősszel és tavasszal „idegen” átvonulók is útba ejtik a környéket. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Fenyőpinty – Rendszertelenül és változó számban megjelenő téli vendég erdőszéleken, vadszórók és gazosok környékén. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Zöldike – Erdőszéli bokrosokban több felé költ a területen. Költésidőn kívül kisebb csapatokat alkot és más pintyfélékkel együtt látogatja a jó táplálkozó helyeket (gazosok, vadszórók). Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Tengelic – Az akácosok szegélyében és nyiladékos részein éppúgy fészkel mint a tölgyesek szegélyében. A szaporodási időszakon kívül csapatosan látogatja a gazos területeket. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Tengelic (Fotó: Fitala Csaba)

Csíz – Ősszel és tavasszal kisebb-nagyobb átvonuló csapatai érintik a területet. Kis számban gyakran télen is előfordul. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Kenderike – A területen elsősorban a szőlőültetvények fészkelője. Fészkét a szőlőtőkén építi, és gyakran az itteni utak mellett, füves táblaszegélyeken táplálkozik. A többi pintyféléhez hasonlóan társas természetű, télre nagyobb csapatokba áll össze. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Süvöltő – Téli vendég, októbertől áprilisig tartózkodik a területen. Ilyenkor rendszerint erdőszéli bokrosokban, kőris fákon láthatók kisebb csapatai. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Süvöltő (Fotó: Fitala Csaba)

Meggyvágó – Különböző fás társulások költőfaja. A középkorú vagy idős erdővel borított területeken nagyjából egyenletesen oszlanak el a fészkelő párok. Az állomány nagyobbik része ősszel elvonul. Erős csőrével a meggy-és cseresznye magot is képes feltörni. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Citromsármány – Elsősorban a bokros erdőszegélyek fészkelője, de a ritkás tölgyesekben is költ. Ősszel és télen csapatosan látogatja a gyepterületeket, gazosokat és vadszórókat. Védett. TÉ: 25 000 Ft.

Citromsármány (Fotó: Fitala Csaba)